Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kumrunun Gördüü adl kitabyla 2011 Sait Faik Hikâye Armaan'n kazanan Ahmet Büke, genç öykücüler arasnda farkl bir konuma sahip. yi tand insanlar, mahalle arasnda olup biten günlük olaylar yazyor. Bu çevrelerin dilini, argosunu ustaca kullanyor. Bunun yannda, özgün, sra d bir öykü dili var Büke'nin. Ekmek ve Zeytin, yazarmzn ayn bak açsyla yazd yeni öykülerin yer ald bir kitap. Ancak bu defa Büke öykülerini çok daha geni bir corafyaya açyor.

Su yoksa, hayat yoksa, ak da olmaz diyordu. Ben Metin'e üzülüyordum habire. Bu kz onu üzecekti. stiyordum ki ben üzüleyim. Metin unutsun Hülya'y, ben seveyim. Çölü deil de evimizin karsndaki gölü göstereyim ona. Yeilli, kzll dalgalarn kyya nasl vurduunu, böcein, ylann nasl kvrandn anlataym. Sazan çkar, levrek iner dibe. Sonra bykl, güngörmü bir balk suyun kabuundaki sineklere diker gözlerini. "Tanrm," der. "Suyun öbür yüzü de bu kadar delidolu mu?" Hülya istese beni daha çok sever Metin'den. Çünkü Metin çöllere dönmü yüzünü. Benim doduum yerde adm atsan su çarpar yüzüne.

nce Kapak:

Sayfa Says: 136

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 97

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750716652

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ekmek ve Zeytin"

Ekmek ve Zeytin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima