Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elinizdeki kitap, Güney talyal köylülerin faist diktatörlüe ve kilise banazlna kar olumsuz doa koullarnda verdikleri yaama mücadelesini anlatyor. Bir yanda dünya çapnda bir emperyalist sava, dier yanda içe kapank yaamlarn süren uzak talya köyleri. Ve köylülerin ilk kez karlatklar bir rejim: Faizm. Romanda iç içe geçen konulardan biri de sosyalist partisinin örgütlenme çabalar, devrimcilerin köylülere bilinç tamaya çalrken karlatklar güçlüklerdir. Bakarakter Pietro Spina da bu devrimcilerden biri. talyan köylülerinin gelenekleri, dünyaya baklar, üretim süreçlerinde çektikleri skntlar ve bulduklar çözümler, elence anlaylar Silone'nin edebi yeteneklerinden yansyarak ulayor bize. Üzemden arap, budaydan ekmek yapanlarn daha neler yapabileceklerini gösteriyor bu kitap.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/12/2014

Lingua Turco

EAN-13 9786053313090

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ekmek ve arap"

Ekmek ve arap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima