Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ER ODAKLARINA NAT
TÜRKYE BÜYÜYOR
Türkiye'yi bir iç savaa sürüklemek için 15 Temmuz darbe giriimini planlayan FETÖ, bölücü
terör örgütü ve onlarn arkasndaki emperyalist güçlerin hain planlarna inat ülkemiz dev
projelerle büyümesini sürdürüyor. 14 milyar TL yatrmla gerçekletirilen Yavuz Sultan Selim
köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 26 Austos'ta hizmete açlmas bu er odaklarnn suratna
indirilen en güçlü amardr.
Mesleimiz gerei dünyay dolayoruz. 20 yl önce Avrupa, Amerika ve Japonya'da hzl trenleri,
modern otoyollarn gördüümüzde onlara imrenirdik, "neden bu güzel eserler bizim ülkemizde
yok" diye de açkças üzülürdük Asrn projesi Marmaray hizmete girdiinde 153 yl önce düünülen
bir hayal gerçee dönütürülmütü. 3,5 dakikada Üsküdar'dan Sirkeci'ye boazn altndan geçtiimde
"rüya" gibi dediimi hatrlyorum.
Geçtiimiz aylarda hizmete açlan Osmangazi Köprüsü'nden aracmla geçip stanbul'dan Bursa'ya
45 dakikada ulatm. Daha önce ayn yolculuu 3 saate yakn bir sürede yapabiliyorduk. imdilik
Altnova - Gemlik aras ina edilen zmit-zmir otoyolu da mükemmel olmu. Bu otoyol tamamlandnda
8 saat olan stanbul-zmir aras ulam süresi 3,5 saate inecek. Türkiye'nin bir baka mega projesi
olan stanbul Yeni Havaliman'nn ilk etab 2018'de hizmete açlacak. Bu olaanüstü eser tamamlandnda
ülkemiz, 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyann en büyük havalimanna sahip olacak.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Fatih Oncu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/10/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786058366473

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ekovitrin Eylül"

Ekovitrin Eylül
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima