Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El camarot del capità

Màrius Carol
pubblicato da Destino CAT

Prezzo online:
9,99

El camarot del capità és el relat apassionant del període en què Màrius Carol va dirigir La Vanguardia, del desembre del 2013 al febrer del 2020. Convençut que un diari és una peça decisiva en una societat democràtica i que no es pot limitar a explicar les coses que passen sinó que ha d'aclarir per què passen, ha tingut accés, des del mirador privilegiat de la direcció del diari, als fets i als protagonistes que han sacsejat la nostra història recent. Testimoni d'un temps políticament convuls i periodísticament voraç, Màrius Carol revela la seva visió d'uns episodis que ens continuen captivant, basada en el coneixement a fons dels personatges que prenien les decisions i de les circumstàncies en què es prenien. Com en una projecció a la gran pantalla, ara un drama, ara una comèdia, les emocions hi són a flor de pell, els detalls hi tenen un paper fonamental i la condició humana es revela decisiva en jugadors de tota condició. Aquest és el relat del capità que no volia dinar sol al seu camarot. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Destino Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/04/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788497103206

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El camarot del capità"

El camarot del capità
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima