Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El dia de les sirenes

Joan Sans Sicart
pubblicato da Pagès editors-Digitalia

Prezzo online:
10,91
13,54
-19 %
13,54

El dia de les sirenes és la reconstrucció en la memòria de Joan Sans i Sicart de la sublevació dels anarquistes a Barcelona contra l'intent de cop d'Estat dels franquistes. Al costat dels grups llibertaris de Badalona l'autor va sortir al carrer amb les armes que tenien amagades al cementiri de Badalona i que havien creuat la frontera des de Perpinyà a través d'una cadena clandestina de militants obrers. El dia de les sirenes que fou el senyal acústic per tal que tots els obrers sortissin al carrer a defensar la República presenta molts episodis inèdits de com els anarquistes van fer front a la rebel·lió franquista.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia militare

Editore Pagès Editors-digitalia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/1905

Lingua Catalano

EAN-13 9788497799331

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El dia de les sirenes"

El dia de les sirenes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima