Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El dolor és amor retingut

Daniel Gabarró - Daniel Lumera - Jorge Herreros
pubblicato da Boira Editorial

Prezzo online:
4,49

El tràfec del dia a dia ens empeny a viure la vida d'una manera accelerada, i això fa que ens oblidem de nosaltres i de les necessitats que tenim. És com si estiguéssim conduint un cotxe i no tinguéssim temps per aturar-nos a omplir el dipòsit. Però, què passarà si no ens aturem? Aquest llibre ens recorda la importància de fer una pausa en el camí i reflexionar sobre temes que són fonamentals en la nostra vida, com ara el perdó, l'amor, la creació del pensament o el valor de l'agraïment. A més a més, en cada capítol s'inclouen propostes pràctiques per cuidar el nostre benestar emocional. Fa uns mesos, Daniel Lumera i Daniel Gabarró van decidir compartir la seva experiència i la seva saviesa en una sèrie de converses online. En cada conversa, s'hi abordava un tema des de dos punts de vista, des de dues perspectives diferents, però des d'una mateixa filosofia de Vida. Aquestes reflexions són l'origen d'aquest llibre, que s'ha convertit, al seu torn, en una oportunitat per aprofundir més i incloure-hi exercicis i propostes de verificació.

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto , Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Boira Editorial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788416680566

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El dolor és amor retingut"

El dolor és amor retingut
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima