Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El follet Oriol i el regne perdut

Òscar Sardà
pubblicato da BARCANOVA

Prezzo online:
7,99

El follet Oriol troba un personatge estrany estirat al mig d'una clariana del bosc. Sembla estar ferit i està tot moll... Qui deu ser? D'on ha vingut? L'Oriol descobreix que el personatge es diu Argus, que és un habitant del regne aquàtic perdut i que no sap com ha arribat fins allà. El follet l'ajudarà a tornar a casa però haurà de lluitar contra un monstre ferotge per aconseguir-ho.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Barcanova

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/09/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788448951191

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El follet Oriol i el regne perdut"

El follet Oriol i el regne perdut
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima