Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El gran llibre de màgia de la Isadora i la Mirabelle (La Isadora Moon)

Harriet Muncaster
pubblicato da Penguin Random House Grupo Editorial España

Prezzo online:
6,99

Meitat fada, meitat vampir, totalment única!

Un llibre ideal per regalar en què la Isadora Moon i la seva cosina Mirabelle t'expliquen els secrets de la seva màgia meravellosa.

Ara podràs descobrir tots els seus trucs per ser tan màgic com elles. Hi trobaràs un munt de consells, activitats, manualitats# i moltes més sorpreses!

El rosa i el negre, i ara també el morat, es combinen de nou en aquest llibre i en fan tots tres alhora# el llibre més màgic i brillant de la història!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Attività manuali » Hobby, enigmistica, quiz e giochi » Libri interattivi

Editore Penguin Random House Grupo Editorial España

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788420450810

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El gran llibre de màgia de la Isadora i la Mirabelle (La Isadora Moon)"

El gran llibre de màgia de la Isadora i la Mirabelle (La Isadora Moon)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima