Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El jardí dels set crepuscles

Miquel de Palol
pubblicato da Editorial Navona

Prezzo online:
14,99

La desaparició d'una joia de poders sobrenaturals, d'importància cabdal en ple esclat d'una distòpica tercera guerra mundial, és una de les intrigues centrals a les quals s'ha d'enfrontar un grup de personatges de l'elit reunits en un palau remot d'alta muntanya potser els Pirineus, potser l'Himàlaia. Si en volen trobar el parador, hauran d'ordenar les narracions dels fets que van portar a la pèrdua de la joia. La proposta desemboca en un laberint de relats i de versions dispars dels esdeveniments, que s'entrecreuen i es contradiuen entre ells, i que involucren un manuscrit recobrat, els secrets d'una empresa, la Banca Mir, i d'una família, els Cros, embrancats en l'embolicat afer de dominar el món; un seguit d'històries narrades al llarg de sis dies i set nits, el mapa del tresor que guiarà tant els protagonistes com el lector fins al Jardí dels Set Crepuscles. Travessar-lo determinarà la solució de l'enigma i el destí de la humanitat.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Editorial Navona

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/03/2024

Lingua Catalano

EAN-13 9788419552952

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El jardí dels set crepuscles"

El jardí dels set crepuscles
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima