Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Una eina que revolucionarà el teu futur, tot ajudant-te a entendre el passat, per viure el present com tu vols. Ikigai vol dir `raó de ser' o `passió de la nostra vida' en japonès, però com el podem trobar? I si ja l'hem trobat, com el podem potenciar perquè inspiri tots els aspectes de la nostra existència? Per aconseguir-ho, aquest llibre ens proposa trenta-cinc rutes amb exercicis pràctics i lliçons essencials per portar el tren dels nostres projectes cap al destí que triem i, d'aquesta manera, permetre que la felicitat i el benestar sorgeixin de manera natural dins nostre. Héctor García (Kirai) i Francesc Miralles ens transporten a la mil·lenària cultura japonesa amb un llibre pràctic que empoderarà els nostres propòsits vitals per fer-los realitat a partir d'avui mateix; per convertir l'ikigai en el centre de la nostra existència i en un motor de canvis per complir la nostra missió a la vida.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Ara Llibres

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/09/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788416915378

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El mètode ikigai"

El mètode ikigai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima