Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El perquè de tot plegat

Quim Monzó
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
5,99

Els trenta relats que integren aquest recull de Quim Monzó es complementen els uns als altres per formar un tot que ens mostra amb precisió l'eterna incertesa humana. En "El perquè de tot plegat" els recursos sintètics de Monzó arriben al seu màxim de puresa: aparentment simples i esquemàtics, són una exhibició enèrgica de mestria. Premi Ciutat de Barcelona 1993 Premi de la Crítica "Serra d'Or" 1994 "Els relats de Monzó no tenen psicologia ni missatge, sinó una força penetrant, un humor arrasador i una solidesa d'ofici excepcional". Hans-Harald Müller, "Frankfurter Rundschau" "Monzó és un escriptor valent, innovador, de vegades salvatge i sempre impertinent". Guillermo Altares, "El País"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/02/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788477275893

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El perquè de tot plegat"

El perquè de tot plegat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima