Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El petit ikigai

Francesc Miralles - Hector Garcia
pubblicato da Grup 62

Prezzo online:
7,99

Segons els japonesos, tothom té un ikigai, un motiu per existir. Algunes persones l'han trobat i en són conscients; d'altres el porten a dins, però encara l'estan buscant. Aquest és un dels secrets per a una vida llarga, jove i feliç com la que tenen els habitants d'Okinawa, l'Illa més longeva del món. Aquesta és l'edició per a joves, il·lustrada. Els secrets del Japó perquè els joves creixin feliços. És una guia pràctica per descobrir i desenvolupar el propi talent i el propòsit vital i trobar el secret de la felicitat.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Autostima e autocoscienza

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788418327445

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El petit ikigai"

El petit ikigai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima