Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Los Angeles és una ciutat de contrastos, amb luxoses mansions bastides per milionaris i sòrdids carrers plens de gàngsters i assassins, i l'investigador privat Philip Marlowe és un testimoni d'excepció de les llums i les ombres de l'assolellada Califòrnia. Quan el general retirat Sternwood el contracta per seguir la pista d'un xantatgista anomenat Geiger, els deutes de joc, el tràfic de drogues i la venjança personal marquen els temps d'una investigació que per a Marlowe, cínic i materialista, aviat es converteix en un trencaclosques que s'ha de recomençar a cada peça resolta.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore La Magrana

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788490560655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El son etern."

El son etern.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima