Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El transtorn del nen consentit

Ursula Oberst
pubblicato da Pagès editors-Digitalia

Prezzo online:
11,01
13,35
-18 %
13,35

Es tracta d'un llibre sobre educació de nens normals i difícils que es dirigeix a pares i mares mestres i professors de diferents nivells educatius. L'autora es fa ressóde la gran preocupaciódels adults davant de l'augment de conductes pertorbadores conflictesi trastorns comportamentals per un costat i per un altre de la desorientacióque pateixen els educadors sobre la manera d'educar correctament i per aixòsovint consenteixen massa- i d'intervenir amb eficàcia en petits i grans problemes i presenta de forma amena i en format de manual un enfocament de prevenciói intervencióper aquest tipus de situació que tots els adults que tracten amb nens poden aprendre i utilitzar.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Pagès Editors-digitalia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/1905

Lingua Catalano

EAN-13 9788497799317

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El transtorn del nen consentit"

El transtorn del nen consentit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima