Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El xiulet de l'arquer

Irene Vallejo
pubblicato da Columna CAT

Prezzo online:
8,99

Novel·la d'aventures, novel·la de guerra, d'exili i d'amor, El xiulet de l'arquer és un viatge als mites d'un passat que encara il·lumina el nostre present. Quan Enees, fugint del saqueig de Troia amb el seu fill i alguns homes, naufraga a la costa africana, davant les platges de la ciutat de Cartago, la seva sort queda en mans de la reina Elisa. Heroi vagabund i derrotat, una profecia misteriosa l'assenyala com a fundador de la futura civilització romana. Alguns segles més tard, en un temps circular i embolcallant, el poeta Virgili haurà de recrear, per encàrrec de l'emperador August, aquella aventura inicial i les glòries passades de l'Imperi ja victoriós, que amaga abismes de misèria i cobdícia rere els seus marbres fastuosos.

En un joc singular entre la història i la llegenda, El xiulet de l'arquer atrapa el reflex dels nostres conflictes contemporanis i la llavor de temes que no deixaran mai de fascinar-nos.

UNA NOVEL·LA D'AMOR I AVENTURES AL MÓN ANTIC.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei

Editore Columna Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2022

Lingua Catalano

EAN-13 9788466428743

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El xiulet de l'arquer"

El xiulet de l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima