Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eleanor Oliphant ma si cakiem dobrze

Gail Honeyman
pubblicato da Harper Collins Polska

Prezzo online:
5,99

Eleanor Oliphant ma si cakiem dobrze. Skoczya trzydzieci lat, jest filologiem klasycznym, ale pracuje w ksigowoci, oszczdzajc kadego pensa. Nosi niezniszczalny bezrkawnik, ma stay harmonogram posików i niechtnie rozmawia z kolegami z pracy. Uwielbia zakupy w Tesco i swoj jedyn rolin doniczkow. Eleanor doskonale wie, jak przetrwa, ale nie wie, jak y. Nie brakuje jej niczego, z wyjtkiem wszystkiego. Ludzie na ogó maj j za wariatk. S jednak wyjtki - ci, którzy chc jej pokaza, e ycie moe by lepsze, nie tylko znone".

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harper Collins Polska

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788327628688

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eleanor Oliphant ma si cakiem dobrze"

Eleanor Oliphant ma si cakiem dobrze
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima