Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elejtett példányok

Anna Versényi
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
8,17

Volt söm, rokonom, akit lefejeztek Kolozsvár piacterén, volt drámaíró, aki a Pesti Hírlap szerkesztségében fbe ltte magát. Orvostanhallgató, aki eltnt Bécsben, volt alkimista, szabadkmves, vallásalapító, költ (ebbl több is), Petfi barátja (ketten), Brassai Sámuel tanítványa. Voltak mániások, ország-mentk, idealisták, volt, aki Th ököly Imrével bujdosott, volt erdélyi alispán, erdélyi püspök, írók, festk, hsi és egyéb halottak. Orgyilkosok áldozata, tehetségesek, neurotikusok, voltak, akiket bolondokházába zártak, egy konstantinápolyi gyógyszerész, egy pénzhamisító, egy férjgyilkos (de ez nem bizonyíttatott be), gróf, aki lemondott a címérl, báró, aki felszabadította a jobbágyokat és behozta az angol-vécét Angliából. Volt, akit Széchenyi titkára rejtegetett. Volt, aki megrült az ötvenes években, volt, aki eleve rültnek született. Volt, aki megírta az els magyar thillert, volt, aki ódákat írt, volt, akirl verset írt Arany János. Volt vízbe fúlt, kardélre hányt. Voltak, akikrl semmit sem tudunk és néhány kivétel, akivel nem történt semmi különös." Róluk és rólam szól ez az írás, mindenesetre megemlékezik egy családról, az én családomról, akik most egy könyvben gyltek össze. Történetüket hetvenhét kép idézi fel szokatlan formába öntött családregényként.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803406

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elejtett példányok"

Elejtett példányok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima