Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emir Sultan Hazretleri

Veysel Akkaya
pubblicato da Aden Yaynevi

Prezzo online:
0,90

Emir Sultan Hazretleri;

Medîne-i Münevvere'den Rasûlüllah aleyhisselâtü vesselâm Efendimiz'in ehrinden. Rüyâsnda ald bir emir üzerine gelmi Bursa'ya. Aslnda Orta Asya ehirlerinden Buhârâ'da domu. Daha genç yata parmakla gösterilen biri olmu. Ahlâk, edebi, insanlara yardm, ibadetlerinde titizlii, Kur'an ve sünnete uygun yaants ile dikkat çekmeye balam. Geceleri kalkp Kur'an okuyor, ibâdet ediyor ve zikir yapyor, gündüzleri ise ilim öreniyormu. Çömlek iinde de babasna yardm ediyormu.Bir gece rüyâsnda Hz. Ali'yi görmü. Hz. Ali ona: "Olum! Sana Yüce Allah tarafndan deden Rasûlüllah aleyhisselâtü vesselâm'n sünnetlerini takvâ yoluyla öretmen için Anadolu'ya gitmen iâret edildi. Sen yola çktnda önünde, nûrdan üç kandil belirecek. O kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksn. Mezarn da orada olacak." demi. Yola koyulmular ve Bursa'ya ulanca önündeki üç kandil, bir pnar banda durmu ve sönerek kaybolmu. Bunun üzerine Emir Sultan yanndakilere: "Ey kardeler, bizim ömrümüzün kandili bu ehirde sönecek. Makamm bu ehir olacak" demi.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Aden Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257104784

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emir Sultan Hazretleri"

Emir Sultan Hazretleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima