Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emlékirataim

Mindszenty József
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
12,99

Egy könyv, mely ebben a formában elször kerül az olvasók elé.

Egy könyv, melynek rövidített változata elször Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon - a csonka kiadás.

Egy könyv egy kivételes sorsról, egy kivételes emberrl, akinek neve egybeforrt a világháborút követ évtizedek kusza politikájával.

Egy könyv, mely megmutatja a diktatúra ördögi arcát.

Egy könyv a hsi ellenállásról.

Mindszenty József emblematikus sorsa huszadik századi kálváriajárás. Az ellenállás íve a kommün és a Kádár-korszak között húzódik, közelnézetben: Tanácsköztársaság, nyilas terror, Rákosi-diktatúra, 1956, Kádár-rendszer. Majd következik az emigráció, de a politikai szálak már a legkorábbi idktl átvezetnek az országhatáron és a kontinensen. Mindszenty meghurcolása, perbe fogása, bebörtönzése évtizedekig tabutéma volt Magyarországon, írásai, beszédei indexre kerültek, nevének kiejtése is kivívta az egykori hatalom haragját. A rendszerváltozást követen ügyében perújítási nyomozást rendeltek el, újratemetésére 1991-ben került sor, a rehabilitálási eljárást csak 2012-ben zárták le. Mi is történt akkor valójában az évtizedek alatt? A válaszokat az Emlékirataim adja meg.

Azt kérdezheti az olvasó, elmondottam-e mindent. Válaszom: eladtam mindent, csak azt nem részleteztem, amit a jóízlés, meg a férfi és papi önérzet tilt. Amirl beszámoltam, azt nem azért írtam meg, hogy fájdalmaim és sebeim gyümölcsét bármilyen tekintetben learassam. Csak azért adtam közre, hogy a világ lássa, mi a bolsevizmus az emberi sorsban, és milyen az emberi sors a bolsevizmusban. Nem emeli az embert, de örvényeket nyit és szakaszt a számára. Elmondtam, hogy a magyar egyház fejének keresztjével is felhívjam balsorsú magyar népem szenvedéseire, de a saját maga szüntelen, küszöbön álló veszedelmére is a nagyvilág figyelmét" - írja Mindszenty a kötet elszavában.

Mindszenty József esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása, bíboros. Pehm József néven született a Vas vármegyei Csehmindszenten. 1915-ben Szombathelyen szentelték pappá. 1917-tl Zalaegerszegen volt gimnáziumi hittantanár. Az 1918-19-es forradalmak idején politikai okokból letartóztatták, majd a Tanácsköztársaság alatt internálták. 1919 októberétl ismét Zalaegerszegen volt plébános, 1924-tl címzetes apát, 1937-ben pápai prelátus lett. 1944. március 15-én szentelték püspökké, és helyezték a veszprémi egyházmegye élére. Mentette a meggyzdésük vagy származásuk miatt üldözötteket, szót emelt a Dunántúl hadszíntérré változtatása ellen, ezért 1944 szén a nyilasok elhurcolták Sopronkhidára. 1945-ben, szabadulását követen visszatért Veszprémbe. 1945 szén esztergomi érsekké szentelték, majd a következ évben bíborossá. Szemben állt a kommunista politikával, ragaszkodott az egyház társadalmi szerepének megrzéséhez. Nyilvánosan emelt szót az 1947. évi választási csalások, az egyházi iskolák államosítása ellen. 1948 karácsonyán letartóztatták, a következ évben életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. 1955-ben börtönbüntetését megszakították, Felspeténybe vitték, ahol házi rizetbe került. Az 1956-os forradalom idején kiszabadítása, érseki tisztének helyreállítása az egyik általánosan elterjedt követelés volt. Kiszabadítását követen, 1956. október 31-én katonákból és felkelkbl álló népes csoport kísérte Rétságról Budapestre. November 3-án este rádióbeszédben szólt a nemzethez. Másnap a szovjet támadás hírére az Egyesült Államok nagykövetségére menekült, ahol menedékjogot kapott. 1957. március 9-én bejelentették, hogy ítélete hatályban van, majd 1962-ben - távollétében - 1956-os szerepéért is elítélték. 1971. szeptember 28-án elzetes megállapodás alapján elhagyhatta az amerikai követséget. 1973-ban a pápa tisztségébl való lemondásra szólította föl. Utolsó éveit Bécsben töltötte, ott halt meg 1975. május 6-án. Mariazellben temették el. 1994 márciusában kezddött boldoggá avatásának folyamata.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632277042

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emlékirataim"

Emlékirataim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima