Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hoca'nn oullarndan biri yakn köylerden birinde çömlekçilik yapyormu. Bir gün Hoca yanna gidince: "Baba, bütün param u çömleklere yatrdm" demi.
"Hava güneli olurda zamannda hepsi kurursa zengin olacam. Ama yal olursa anam alayacak!
Hoca oradan ayrlp baka bir köyde oturan büyük oluna uram. Olu: "Baba, varm youm u tarlada, zamannda rahmet yaarsa zengin oldum gitti. Kuraklk olursa anam alayacak" demi.
Hoca eve can skkn dönmü.
Kars: "Hayrola efendi, yüzün neden ask" demi.
"Benimki bir ey deil", demi hoca; "asl sen kendi halini düün. Yamur yasa da yamasa da bizim olanlardan birinin anas alayacak."

nce Kapak:

Sayfa Says: 112

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 213

Dili: Türkçe
Yaynevi: Liya Yaynlar

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Barzellette e indovinelli

Editore Liya Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785954163

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En Güzel Nasreddin Hoca Fkralar"

En Güzel Nasreddin Hoca Fkralar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima