Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En Yeni Arkadam

Mehmet Erkan
pubblicato da Elma Yaynevi

Prezzo online:
0,83

Babasnn görevi nedeniyle yeni bir ehre tanan ve eitimine yeni bir okulda devam etmek zorunda olan Ömer'in küçük bir srr var. Yeni arkadalar onun çekingen ve korkak bir çocuk olduunu düünedursunlar, iin asl bambaka... Ömer'in çekingenliinin bir nedeni var, ama kimsenin bundan haberi yok.

Arkadalarnn Snfn En Yenisi ismini taktklar Ömer, özellikle sra arkada Murat'n okul hayatnda bir dizi deiiklie neden olur. Yeni geleni aralarna alma konusunda daha en bandan isteksiz olan Murat, Oktay, Zeynep ve dierleri, yaanan bir olay sonrasnda Ömer'i dlarlar. Oysa Ömer'in bütün yapt...

Ömer'in srr ne? Yollar ayn snfta, ayn srada kesien Ömer ve Murat iyi arkada olabilecekler mi? Snfn En Yenisi arkadalarnn sevgisini ve saygsn kazanabilecek mi? Okuyalm, görelim.

nce Kapak:

Sayfa Says: 56

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 31

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Elma Yaynevi

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Elma Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786017065

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En Yeni Arkadam"

En Yeni Arkadam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima