Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En Zengin Maara Adam

Doug Batchelor
pubblicato da stiridye Medya

Prezzo online:
0,86

Milyoner bir baba ile gösteri dünyasnda çalan bir annenin oullar olan genç Doug Batchelor, parann satn alabilecei her eye sahipti-mutluluk hariç her ey. Uyuturucu kulland, okulda kavgalar çkard ve intihar düüncesiyle hayaller kurdu.

Kendinden tiksinen ve hayatn hiçbir amac olmadna inanan Doug, yaayabilece tüm elence ve heyecanlar yaamaya kafasna koydu.

Aray sona ermeden önce, Palm Springs ehirinin yukarsndaki dalarda bulunun bir maara evi oldu. Babasnn sahip olduu yata, Lear jete ve havayolu frmasna ramen, Doug kendini çöp teneklerinde yiyecek ararken buldu.

Doug'un arad mutluluk sürekli kendisinden kaçyordu, ta ki bir "arayç" dostum maarasnda brakt tozlu bir kitap bulup okuyana dek. Bundan sonra olanlar ancak mucize olarak açklanabilir.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Storia delle religioni , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004440819

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En Zengin Maara Adam"

En Zengin Maara Adam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima