Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En bra man

Tina Trender - Henrik Koitzsch
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,81
11,37
-5 %
11,37

Thomas tyngs av skilsmässan, jobbförlusten och den skakiga relationen till dottern. Med neddragna rullgardiner i den alltför dyra lägenheten krymper hans värld, och hur han än vill göra rätt blir allting ända fel. Alltmer uppgiven söker han tröst i nätporr och hamnar i ett destruktivt missbruk. Ett ödesdigert misstag sätter allt pa spel, nagot som hotar hans redan bräckliga tillvaro. Da far han ett anonymt meddelande. Nagon känner till vartenda felsteg han tagit. Nagon som inte vill honom väl

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/12/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789180525763

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En bra man"

En bra man
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima