Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En delikat sak

Å jobbe under dekke har aldri tidligere vært så ... delikat

Etterforsker Nick Duncan er villig til å gjøre hva som helst for å løse den siste saken han har fått. Til og med å jobbe under dekke. Da hans farfar skal begynne på et matlagingskurs hos et cateringfirma som er mistenkt for hvitvasking av penger, er det nesten for enkelt ...

... til Nick treffer Eden Tremont, farfarens kursleder i matlaging og søsteren til den hovedmistenkte. Eden er fantastisk på kjøkkenet, og ikke bare der ... Før Nick vet ordet av det, er han fullstendig betatt av henne. Det er første gang på lenge at han har brydd seg om noe annet enn jobben sin. Men dobbeltspillet kan koste ham mer enn han har forutsett.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2013

Lingua

EAN-13 9789150733303

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En delikat sak"

En delikat sak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima