Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En engelsk korsfarare hos Djingis khan : och andra historiska essäer

Henrik Hojer - Hakan Liljemarker
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,59

Historien handlar alltid ytterst om enskilda människor och deras val. Om de människor som gjort som alla andra, och de som inte gjort det. Och mitt i alla stora historiska omvälvningar står också individer - som försöker förstå sig själva och sin egen tid.En engelsk korsfarare hos Djingis khan handlar om människor som av eget val eller på grund av andra omständigheter brutit mönster. Det handlar om en engelsman som hamnade i Djingis khans tjänst på 1200-talet. Om en conquistador som slog larm om folkmordet i Den nya världen och blev "indianernas beskyddare" på 1500-talet. Men också om en svensk radikal publicist som ville starta en egen teater i Stockholm på 1800-talet - ett val som ledde till hans egen dödsdom. Om en serbisk officer som valde att försvara Sarajevo när staden belägrades av serbiska styrkor på 1990-talet. Om de kvinnor som klädde sig som män och uppträdde som sjörövare i början av 1700-talet. Om den amerikanska läkare som i slutet av 1800-talet såg mannens förhud som en källa till moraliskt fördärv, varför han introducerade den sekulära omskärelsen i den anglosaxiska världen. I boken möter vi historiens doldisar, både hjältar och skurkar - indragna i världshistoriska omvälvningar, eller i färd med att omförhandla sin identitet. Det är både roande och tankeväckande berättelser, där individen alltid står i centrum. "Denna samling små biografier är helt enkelt mina försök att skildra människoöden som länge fascinerat mig. Mina essäer är just försök att komma dem inpå livet - att försöka förstå historien sett ur enskilda människors perspektiv."

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/10/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789100142506

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En engelsk korsfarare hos Djingis khan : och andra historiska essäer"

En engelsk korsfarare hos Djingis khan : och andra historiska essäer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima