Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En man från Devon och andra berättelser

John Galsworthy
pubblicato da Saga Egmont Swedish

Prezzo online:
5,99

"Det är egendomligt att se dessa två tillsammans - egendomligt och nästan sorgligt. Den gamle mannen hyser för henne en bister ömhet, som genomtränger honom till själva hjärteroten. Jag ser honom slitas mellan denna ömhet och en nordländsk ängslan för sina känslor; han liv med henne är for honom en omedveten tortyr." I denna samling noveller finner vi "En man från Devon", "En riddersman", "En Forsytes odödliga själ" och "Tystnad" av nobelpristagaren John Galsworthy. Med utgångspunkt i det vackra vindpinade engelska kustlandskapet utspelar sig dessa berättelser som inte lämnar någon läsare oberörd. John Galsworthy föddes 1867 och dog 1933. Han var en brittisk författare som mottog Nobelpriset i litteratur 1932. Till hans produktion hör noveller, dramatik och essäer men han är mest känd för romancykeln Forsytesagan (1906-1921).

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Racconti e antologie letterarie

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9788711742297

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En man från Devon och andra berättelser"

En man från Devon och andra berättelser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima