Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dünya ve Gök Anahtarlar bulundu. Geriye tek bir anahtar kald: Güne Anahtar. Oyuncular için Oyun Kurallar deiti. Ne için Oynuyor olursa olsunlar geriye kalan tüm Oyuncularn tek bir ortak noktas var: Hepsi görevlerini yerine getirmek için ölmeye hazr. TEK BR K KAZANABLR. ENDGAME GERÇEK. ENDGAME SON BULACAK.Çarda kepler 22b, Oyunculara öyle seslenmiti: "Endgame'in kurallar çok basit. Anahtarlar srasyla bulup bana getirin." Sarah, Jago, Aisling, Maccabee, Shari, An ve Hilal Endgame'in son aamasna geldi. Dünya Anahtar ve Gök Anahtar bulundu. Geriye tek bir anahtar kald: Güne Anahtar. Bir Oyuncuyla soyunu kurtarmak arasndaki tek engel bu. Dier tüm soylar yok olacak ve sadece tek bir kazanan olabilir.Endgame'de olan her eye ramen Aisling'e yardm edenler var. Sarah, Jago, Shari ve Hilal onunla ayn amac paylayor. Güne Anahtar bulunmamal. Bu Oyuncular için kurallar deiti. Kitab oku.puçlarn bul.Bulmacay çöz.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2017

Lingua Turco

EAN-13 9786059441100

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Endgame: Oyun Kurallar"

Endgame: Oyun Kurallar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima