Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Engelsch woordenboek

K. ten Bruggencate
pubblicato da Librorium Editions

Prezzo online:
2,99

De geschiedenis van dit boek, volgens Lessing de ware inhoud eener voorrede, is hoogst eenvoudig. Het kwam mij namelijk reeds jaren lang voor, dat wij in ons land geen, niet te groot en toch betrekkelijk volledig, woordenboek hadden, dat zoowel voor school als voor huis of kantoor een betrouwbare gids mocht worden geacht. Hier liet m. i. de inrichting, daar weder het uitspraakgedeelte der bestaande werken veel te wenschen over, terwijl verder bij andere werken het eenvoudig naschrijven der dikke boeken te zeer hoofdzaak was. En aangezien ik nu gedurende een tal van jaren al hetgeen mij in romans, tijdschriften en andere werken merkwaardigs en opvallends was voorgekomen, getrouw had verzameld, meende ik eene poging te mogen wagen, om te voorzien in eene naar mijne bescheiden meening bestaande leemte.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura tedesca » Corsi di tedesco » Corsi di altre lingue straniere » Dizionari italiani e stranieri » Altri Dizionari

Editore Librorium Editions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9791220259262

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Engelsch woordenboek"

Engelsch woordenboek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima