Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Enneagram

Don Richard Riso - Russ Hudson
pubblicato da Butik

Prezzo online:
8,03

Dünyann en ünlü iki uzmanndan Enneagram ile kiilik analizi

Enneagram insann kendi gerçek dogasn anlamas için günümüzün en popüler kiilik tipi sistemidir. Dünyann en ünlü iki Enneagram otoritesinin birlikte yazdklar bu kitapta Enneagram'n kiisel dönüüm ve geliim için ne kadar gü.lü bir yöntem oldugu, bütün kiilik tipleri açk bir ekilde anlatlarak açklanyor. Geçmite yaadgnz hayat ne olursa olsun Enneagram önünüzdeki engelleri nasl rahatlkla aabileceginizi, size özel yeteneklerinizi ve gücünüzü, hayatta asl gitmek istediginiz yolu çok net bir ekilde gösteriyor.

te Enneagram'n kiilik tipleri:

Tarz Bir-Reformcu, ilkeli, amaçl ve kontrollü, kusursuzluk peinde.

Tarz ki-Yardmc, cömert, kendini göstermeyi seven, insanlar memnun etmeye çalan, bask kuran.

Tarz Üç-Baaran, duruma uyan, hrsl, imaj merakls ve küstah.

Tarz Dört-Bireyci, canl ifade gücü olan, etkileyici, romantik, saklayc ve degiken ruh halli.

Tarz Be-Aratrmac, yenilikçi, beyinsel, mesafeli ve kkrtc.

Tarz Alt-Sadk, güvenilir, kendini adayan, savunmac ve üpheci.

Tarz Yedi-Hevesli, kendiliginden davranan, çok yönlü, dikkati çabuk daglan, arya kaçabilen.

Tarz Sekiz-Meydan Okuyan, öz güven sahibi, kararl, hükmedici ve yüzleme eilimli.

Tarz Dokuz-Barç, destekleyici, uyumlu, kopuk ve inatç.

nce Kapak:

Bask Yl: 2008

e-Kitap:

Sayfa Says: 246

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929840

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Enneagram"

Enneagram
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima