Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ensest, en ykc ve uç noktalara götürülmü olan tüyler ürpertici bir cinsel deneyim ve felsefi keif öyküsü. Marquis de Sade'n kahraman Monsieur de Franval zengin, yakkl, zeki ve tamamen ahlaksz bir adamdr. Dindar bir kadnla evlenip bir kz çocuu babas olduunda çocuunu "özgür" olarak eitmeye kararldr. Kznn dizginsiz özgürlüünün kesin kant ise onun gizli a olmasdr. Ancak güzel ve baarl kz, uygun genç bir bekar erkei geri çevirip bunun yerine babasyla kalma niyetini bildirdiinde, saf ve sevgi dolu annenin üpheleri nihayet bagösterir. Kznn davranndan dolay akl karan ve üzülen Madame de Franval kocasna kar koyar, ki bunun da trajik sonuçlar olacaktr. Merak uyandrc ve nefes kesici bir bayapt olan ENSEST ölçüsüzlüün ortasnda yaln bir felaket portresidir.

"Tüm Avrupa tarihinde ahlakszln tehlikelerinin böylesi güçlü ekilde ortaya koyulduu, karanlk üslubun korku ve dokunaklln bu derece doruklara çkarld baka eser yoktur."

Marquis De Sade

"ENSEST'le, neyin tabu olduu ve her eyden önce böyle bir eyin olup olmad sorusu da ortaya konulmaktadr, de Sade "nsan hiç deimeyen bir vicdana sahip olamaz m? Dünyann bir ucundan dierine tüm eylemler onun için ayn olamaz m? Fakat durum gerçekten de böyle midir? Hayr, dünyada gerçek olan hiçbir ey yoktur, burada adaletsiz olsa da, be yüz fersah ötede meru olmayan hiçbir ey yoktur." dediinde tabularn doalar gerei toplumsal olabileceine dair ilginç bir noktay ortaya koymutur. Böylelikle, ensest eylemi toplumun zamanla haksz ekilde eytan gibi göstermi olduu doal bir eyden baka bir ey deildir. Hatta kahraman ensestin meruluunu savunmak için ncil'den bir örnek bulup, Lut örneini aktarmakta ve kahramanlarn taklit ederek Kutsal Kitaplara böylesine büyük bir sayg duyduunu ileri sürmektedir. Bu ensestin ve genel olarak tabularn meruluu ile ilgili olarak baka ilginç fikirleri çkarmaktadr."

Gavin Bridge

nce Kapak:

Sayfa Says: 150

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 68

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Kafe Kültür Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kafe Kültür Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785945987

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ensest"

Ensest
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima