Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Entre imams i capellans

Marta Alós - Brahim Yabbed
pubblicato da Pagès editors

Prezzo online:
7,01

Entre imams i capellans és una obra polèmica, provocadora, transgressora, valenta i que, per damunt de tot, ens parla sense embuts d¿alguns dels temes que més ens preocupen actualment. Provinents de mons ben diferents i amb un llenguatge directe i atrevit, els autors s¿enfronten als problemes més silenciats; entren al moll de l¿os de la religió musulmana i de la catòlica en un viatge sincer i allunyat del llenguatge políticament correcte. Un llibre que, sense cap mena de dubte, no deixarà indiferent cap lector.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Pagès Editors

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/05/2016

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788499750217

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Entre imams i capellans"

Entre imams i capellans
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima