Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Erasme de Rotterdam

Stefan Zweig
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
7,99

Erasme de Rotterdam, la primera persona "a adquirir consciència d'europeu, el primer pacifista militant, el defensor més eloquent de l'ideal humanístic", va ser, gràcies a la seva crítica de la teologia cristiana i de l'Església catòlica, un veritable pioner de la Reforma. Tanmateix, quan catòlics i protestants van provar de guanyar-lo a la seva causa en la disputa religiosa que enfrontava Luter i el papa, el que probablement fou l'intel·lectual més insigne del seu temps va evitar prendre partit en el conflicte que amenaçava d'ensagnar el continent. En aquest assaig extraordinari, publicat originalment el 1934, Stefan Zweig, profundament afligit per la deriva totalitària que havia pres l'Europa del seu temps, relata la vida d'Erasme amb la simpatia d'un esperit afí, d'algú que obvia els cants de sirena dels radicalismes i aixeca la veu en els moments més convulsos precisament per reivindicar el valor de la paraula, la raó i la concòrdia.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari , Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/05/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276470

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Erasme de Rotterdam"

Erasme de Rotterdam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima