Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ergen Erkekler Yalnz Kadnlar

Aynur Tartan
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,51

Arka Kapak Yazs (Tantm Bülteninden)

Kumrucum, bugün bir yanl anlalma olmu. Kumrucum, otur bir dinle... Kumrucum, neden oturmuyorsun? Ben bu kz tanmam etmem. Niyeti bozuk bu kzn. Allah bilir sana yalan yanl ne anlatt, sen de inandn. Bize kesinlikle nazar dedi. Zaten öyle olsa burada neden duraym. Onu sevsem ona giderdim. Sen beni burada zorla m tutuyorsun? Lütfen bir ey söyle! Ben ne yapyorsam sizin için. Senin için, çocuklarm için. Ben bir fedakârm, ben bir cefakârm... Bir komploya kurban gittim... Kumrucum, anlyorsun deil mi? Çocuklarm olmadan, sen olmadan ben ölürüm... evket konuuyor Kumru dinliyor. kisinin büyük ak önce evliliin törpüsünden geçti, sonra aldatmayla duvara toslad. Bakalm evlilikleri bu snav geçecek mi? Ak (kaldysa) her eyi affedecek mi?

Ergen Erkekler Yalnz Kadnlar'da Aynur Tartan bir akn, bir evliliin anatomisini çkaryor. imdiye dek denenmemi bu kurguda ona alannda yetkin dört uzman, psikolog Perran Söütlü, nöroloji uzman Timur Ylmaz, psikolog, aile ve evlilik danman Serhat Yabanc ve psikoterapist Baak Tokatlolu yorumlaryla elik ediyor.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050973068

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ergen Erkekler Yalnz Kadnlar"

Ergen Erkekler Yalnz Kadnlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima