Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Erken Kaybedenler

Emrah Serbes
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
2,59

AnKara polisiyeleriyle tandmz Emrah Serbes, bu defa direksiyonu kryor ve edebiyatmzda pek de ilenmemi bir baka meseleye el atyor. Erkek çocuklarn enerjik, hüzünlü, alengirli dünyasna giriyoruz...
Baba çalyor, anne ev hanm, muhafazakârln kalesi...çiler, yoksullar, teyzeler, abiler... Kolay alayan sert adamlar... Tara seyreklii, mahallenin kalabal... Kskanç, gururlu, saf ergenler... Emrah Serbes, çabuk öfkelenen, kolay vazgeçen, batan çkm erkek çocuklar konuturuyor... Kederli, insana dokunan komik hikâyeler bunlar...

"Dizinin dizime deii, Handan'n annesi için bir kelebein kanat çrpysa benim için kasrgayd. Kaç sene geçti, hâlâ unutmam, günde en az be sefer aklma gelir. Biliyorum bu durumun, kökeni memeden kesildiim güne kadar uzanan psikolojik nedenleri vardr. Ama bir kadn unutulmaz yapan ey, bir vakitler ona duyulan arzunun iddetiyle doru orantl deil midir? O arzunun kysnda, gerçekleme olaslnn tam yan banda, sanki arada baka hiçbir engel yokmu gibi rahat davranabilmekle, kendini o tatl yanlsamaya kaptrabilmekle doru orantl deil midir? Bu olgunun da m sorumlusu benim mutsuz geçen çocukluum? Cevap? Yok! Kalrsn öyle..."
Tarada ve kâinatta, yapayalnz kalm erkek çocuklarn hikâyesi...

Erken Kaybedenler... Yoldan çkm bir neslin manifestosu...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750511851

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Erken Kaybedenler"

Erken Kaybedenler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima