Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cridar els fills, és bo? Quan hem de reconèixer els nostres errors com a pares? Quines paraules no hem de dir mai i quines hem de repetir? De quina manera podem implicar-nos amb l'escola en l'educació dels fills? Amb quins imprevistos ens podem trobar en aquesta etapa? Quines joguines són recomanables? Com els podem donar exemple com a pares?

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Amat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/07/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788497359535

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Escola de pares de nens de 0 a 6 anys. Ebook."

Escola de pares de nens de 0 a 6 anys. Ebook.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima