Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Et tysk liv

Brunhilde Pomsel - Thore D. Hansen
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
24,74

»Vi ønskede ikke at vide det,« siger Brunhilde Pomsel, Joseph Goebbels' tidligere sekretær. Brunhilde Pomsel arbejdede for en af verdenshistoriens værste forbrydere. Fra 1942 til 1945 var hun stenograf i Joseph Goebbels' propagandaministerium. I denne bog, som udkommer samtidig med dokumentarfilmen af samme navn får premiere, får vi igennem hendes ord indsigt i ondskabens banalitet. Pomsel var, og det vedkender hun sig i dag, en medløber. Hun var optaget af sit job, af pligtfølelsen og trangen til at høre til. Det var først efter krigen, at det fulde omfang af nazisternes uhyrligheder, stod klart for hende. Igennem hendes livshistorie og åbenhjertighed konfronteres vi med et spørgsmål - hvis relevans er lige så påtrængende i dag som dengang - om vores personlige medansvar for politiske begivenheder og konsekvenserne af en tilbagevendende nationalisme og populisme. Bliver vores generation den næste til som Pomsel at sige: »Vi ønskede ikke at vide det«? På et tidspunkt, hvor højrepopulismen går sin sejrsgang i verden, tjener denne bog og film om et de sidste overlevende vidner til naziregimet indre virkemåde som en påmindelse om, at fascismens trussel stadig er nærværende.

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche » Politica e Istituzioni » Totalitarismo e Dittatura

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/01/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788772002903

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Et tysk liv"

Et tysk liv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima