Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Van Rijn voert de lezer mee door Afrika, langs marktjes en door pittoreske dorpjes. Fiets mee met Frank langs de Thomson Falls, Lake Baringo met nijlpaarden en krokodillen en de Great Rift Valley. Wereldfietser Frank van Rijn op avontuur door Afrika! Even naar de evenaar voert de lezer mee door Afrika, langs kleurrijke marktjes en door pittoreske dorpjes. Fiets mee met Frank langs de mooie Thomson Falls, Lake Baringo met nijlpaarden en krokodillen en de Great Rift Valley. Als ambassadeur van de hulporganisatie Cycling out of Poverty fietst Frank naar meerdere landen om de lokale projecten te bekijken en te ondersteunen. Zijn als altijd zwaar beladen fiets steekt schriel af tegen lokale fietsen vol beladen met bananen, balen rijst en zakken vol cassave en maïs. Een dienstreis puur voor het plezier!

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Guide turistiche » Africa

Editore Elmar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789038927640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Even naar de evenaar"

Even naar de evenaar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima