Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Evenveel van jou als van mezelf

Marcus Aurelius
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
8,49

Marcus Aurelius (121-180) is bekend als Romeinse keizer en als filosoof. Een verzameling Latijnse brieven uit zijn jeugdjaren is bewaard gebleven: de priv├ęcorrespondentie met zijn oudere leermeester in de retorica, Marcus Cornelius Fronto (ca. 100-167).
De opvallend persoonlijke brieven laten de jonge prins zien als een hartelijke, enthousiaste leerling. En Fronto is behalve leraar ook een oudere vriend, een vaderfiguur soms. Het contact verandert als Marcus keizer wordt, maar bloeit kort voor Fronto's dood weer op.
De brieven gaan over retorica en literatuur, maar de twee bespreken ook veel priv├ęzaken, zoals het wel en wee van hun kinderen, hun gezondheid, zomerdagen op het platteland En ze schrijven vaak hoezeer ze elkaar missen en om elkaar geven. Een uniek en rijk tijdsdocument, onmisbaar voor bewonderaars van Marcus Aurelius.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025310134

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Evenveel van jou als van mezelf"

Evenveel van jou als van mezelf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima