Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Every picture tells a story I

Wiep Idzenga
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
0,99

In dit deel van Every picture tells a story 1: het verhaal van Gert-Jan Theunisse tijdens de Tour de France van 1989.

In Every picture tells a story, een selectie uit de gelijknamige reeks van De Muur, gaat Wiep Idzenga (1968) op zoek naar de verhalen achter bekende en minder bekende actiefoto's uit de wielergeschiedenis. Samen met de betrokkenen blikt hij terug en onderzoekt hij wat er in dat vastgelegde moment gebeurde en wat de belangrijkste aanleidingen en consequenties waren. De gedetailleerde verhalen werpen niet alleen een nieuw licht op deze historische gebeurtenissen, maar zoomen ook in op alle emoties die de wielersport rijk is en zo mooi maken.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo , Sport » Altri sport » Ciclismo

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9781989750148

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Every picture tells a story I"

Every picture tells a story I
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima