Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dit E-book is NIET GESCHIKT voor zwart-wit e-readers. 'Poptropica - Expeditie verdwaald' is het tweede deel in de serie Poptropica, volledig in kleur ge├»llustreerd door Kory Merritt. Tekst van Mitch Krpata. Mya, Boyan en Jordy zijn Octavius te slim af geweest; ze zijn met de mysterieuze landkaart ontsnapt. Maar de kaart doet wat hij zelf wil. En het lijkt er niet op dat hij hen helpt om de weg naar huis te vinden. Het drietal is hopeloos verdwaald op de zee├źn van Poptropica. Water en voedsel raken op. Maar er dreigt een groter gevaar, want Octavius is niet de enige die hen zoekt. Zijn de vrienden verder van huis dan ooit?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Narrativa storica » Storie da ridere » Storie a fumetti , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789026142406

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Expeditie verdwaald"

Expeditie verdwaald
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima