Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Exposades al vent

Annabel Abbs
pubblicato da Angle Editorial

Prezzo online:
12,99

Durant segles els territoris salvatges i naturals es van considerar reservats als homes, mentre que les dones quedaven confinades a la llar. Però algunes dones van creuar aquesta frontera a la recerca d'inspiració, consol o llibertat. Annabel Abbs documenta apassionadament les excursions per espais naturals de grans artistes com Shepherd, Du Maurier, O'Keeffe o Beauvoir, entre d'altres. Un aspecte fins ara molt poc conegut de les seves vides i que aporta nova llum a les seves obres. Abbs torna a recórrer aquests camins feréstecs les planures buides de Texas, les muntanyes d'Escòcia, els rius i els boscos de França, en una extraordinària aproximació a dones pioneres que, exposant-se als vents i a la crítica social, van conquerir els seus espais propis, tant en l'art com en el caminar. Clara Vyvyan Gwen John Nan Shepherd Georgia O'Keeffe Daphne du Maurier Frieda von Richthofen Simone de Beauvoir

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Angle Editorial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788410112025

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Exposades al vent"

Exposades al vent
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima