Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ey Dünya nsanlar Hepiniz Türksünüz

Gene D.Matlock
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
1,41


Tarih yeniden mi yazlacak?
Kadim Türkler tüm insanlarn atalar m?
Onlar bin yana kadar yaayarak, uzun yaamn srlarn örenmiler miydi?
Tüm dinler onlarn Tengri dininden mi türedi?
Hz. brahim, Hz. Musa, Hz. sa, Hz. Muhammet ve Buda Türk müydü?
"Ik doudan gelir" ne anlama geliyor?
Türkler gelecekte insanolunun kurtuluunda nasl bir rol üstlenebilirler?

Amerikada doan ve daha sonra Meksikaya yerleen bir yazar, einin ani ölümünden sonra ruhunun hep yannda olduuna ve destek verdiine inanarak insanln ve dünyann daha iyiye gitmesi için ne yaplmas gerektii konusunda aratrmalar yapmaya balyor. Özellikle, Hristiyanln kökenlerini aratrarak ie balyor ve çok ilginç bir ekilde aratrmalar onu Türklerin ayak izlerine götürüyor. lk insanlarn Türklerle balayp daha sonra dünyaya daldn ve ilk konuulan dilin Türkçe olduunu, bilimin, felsefe ve dinin yine Türklerden baladn söylüyor. nsanlarn günesel enerjiyle nasl senkronize yaamas gerektiini anlatyor. u an insanln içinde bulunduu huzursuzluun çözümünü ancak Orta Asya ve Türklerin getirebileceini, daha iyi bir dünya için gerekli açlmlar ancak onlarn yapabileceini iddia ediyor ve ayet bu olmazsa dünyann asla huzur bulamayacan söylüyor. Ayrca yazar Türklere bir gönderme yapyor. Nasl oluyor da doutan filozof ve air olan, Türk kültürünü dünyaya yayan Erke Han bilmiyorlar. Türk dünyas görkemli zaferlerini ona borçludur.

Eski uygarlklarda kullanlan teknolojiye de deinen yazar, insanlarn onlar kullanarak nasl yüzlerce yl uzun yaabileceklerini yazyor. Bu arada Türklerin Orta Asya ve Çinde yaptklar piramitleri anlatyor. Gerçein Türklerden saklandn yazyor. nsan bu kitab okuduu zaman bir Amerikalnn nasl olur da bilmediimiz geçmiimiz hakknda bu kadar ey bildiine hayret ediyor. ...


nce Kapak:

Sayfa Says: 328

Bask Yl: 2014


e-Kitap:

Sayfa Says: 223

Bask Yl: 2008


Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Storia e mitologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2012

Lingua Turco

EAN-13 2789785896340

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ey Dünya nsanlar Hepiniz Türksünüz"

Ey Dünya nsanlar Hepiniz Türksünüz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima