Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nedir eya? Etimolojik olarak eya (objectum: gegenstand, objet, object), dmzda varolan, önümüze ve/veya karmza konmu yerletirilmi, göze görünen, duyular etkileyen, alg alanmz zorlayan, özneye kar duran ey anlamn tayor. Eyann anlamn belirlemek üzere, çeitli konum ve ilevlerini gözleyelim. Eya, çeitli konum ve ilevlere sahip; insanlararas iletiim ve etkileimin arac, psiik ve fiziksel yatrmlarmzn nesnesi, yaam dekorumuzun öesi. nsann d dünyaya etkisinde davrann arac. nsann d dünyaya uzants, da açlm ve genilemeyi salayan araç-gereç. Doaya egemen olma çabalarnn arac olduu kadar da sonucu.

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 293

Bask Yl: 2006

Dili: Türkçe
Yaynevi: Gündoan Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Gündoan Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785919988

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eya ve nsan"

Eya ve nsan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima