Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

TBWA\Worldwide'in kurucusu ve bakan Jean-Marie Dru, 1990'l yllarda gelitirdii ve uygulad Disruption® felsefesiyle, reklam yaratma metodunda devrimci bir adm att. En basit ekliyle ifade edilecek olursa Disruption® hâkim paradigmann dna çkp ezberi bozmak, i yapma biçimlerini ekillendirmi kültürel kalplar ve konvansiyonlar krmak, böylelikle yaratc düünce için taze bir alan açmaktr. Hedef ise ürün, marka ya da hizmete dair yepyeni bir görü kazanmaktr. Ezberin bozulmasyla, adeta o ana kadar zihni çevreleyen fanus parçalanr ve solunan temiz havayla alg bakalar, gerçeklik canlanr. Bu yöntemi izleyen yaratcnn nihai amac da yapt ite deiime tepki vermek deil, öncülük etmektir.

Disruption sadece reklam ve pazarlama profesyonelleri için deil, yaratcln kymetini bilen herkes içindir
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 252

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 206

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786020041

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ezberbozan"

Ezberbozan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima