Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ezoterik Öretiler Ansiklopedisi 2.Cilt-Tufandan Sonra

Cihangir Gener
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
4,02

Tufan öncesi uygarlklarn ve Tufan öncesi inanç biçimi olan Ezoterizm öretisinin, Tufan sonrasnda yeni bir uygarlk balatan topluluklara nasl yansd, ikinci cildin balca konusu olmutur. Ansiklopedide ele alnan tüm kadim uygarlklar ve bunlarn ortaya koyduu inanç biçimleri büyük bir arlkla Tufan öncesinden kök almakta ve Ezoterizm inancnn izlerini tamaktadrlar. Çalmada, aratrmaclarn birçounun açklamakta zorlandklar gizemlere, tufan öncesi balantlar sayesinde aklc izahlar getirilmesi mümkün olmutur. Örnein Sümerlerin nereden geldikleri, kendi köklerini dayandrdklar efsane ülke Dilmun'un neresi olduu aksi ispatlanamayacak biçimde izah edilmitir.

Ancak tüm bu Tufan sonras uygarlklar, ateten uzaklaan kvlcmlarn yok olmalar gibi, dayandklar Bilgi ve Uygarlk Merkezleri sularn altnda kald için giderek uygarlk nimetlerinden yoksun kalm ve kaçnlmaz bir gerileme ça yaamlardr. Önce tüm bu siklet merkezlerinde Tek Tanr inanc yava yava kaybolmu, yerini Tek Tanrnn birer sembolü olan cisimlerin, örnein Güne'in tanrlatrlmas almtr. Böylece, her yerde ayn anda nasl ortaya çkt günümüz bilimince izah edilemeyen global bir Güne Kültü domutur. Güne Kültü de zamanla, çok tanrl dinlere doru gerilemitir.

Ancak bu süreçte Ezoterizm inanc ve Tek Tanrclk dünyann hiçbir noktasnda yok olmam, sadece yer altna inmitir. Bu inanca sahip ekollere bal olan inisiyeler, kendilerini çok tanrc dinlerin rahipleri gibi göstererek, inançlarn muhafaza etmeyi baarmlardr. Bu inisiyelerden birisi olan Musa ile Tek Tanr inanc, farkl bir anlatm tarzyla olsa dahi, tüm dünyaya yeniden yaylmaya balamtr.

Türklerin Tufan öncesine dayanan inanç biçimi olan Gök Tanr dini, günümüz Sünni Müslüman aratrmaclarnca savunulduu gibi bir çok tanrl din inanc mdr, yoksa bir Tek Tanr inanc mdr? Bugün slami referanslarla anlan ehitlik (Vatan uruna hayatn feda etme), Ailenin namus ve erefini, kendi namus ve erefinin dahi ötesinde tutma gibi kavramlar hakikaten slamiyet ile birlikte mi Türklerin hayatna girmitir, yoksa binlerce yldr zaten uyguna gelen gelenekler midir? amanizm, yok edilmesi gereken bir büyücülük türü müdür? Atalar Kültü, Kutsal Da, Yer ve Göün Ruhlar kavramlar nelerdir? Bugün baz Emperyal Örgüt olduu iddia edilen yaplanmalarn sembolü olarak görülen "Üçgen çinde Göz" sembolü, aslnda kadim bir Türk sembolüdür. Bugün Çift Bal Kartal'n da bir kadim Türk sembolü olduunu unutturmaya çalan zihniyet, Üçgen çinde Göz'ü de Türk düman ilan etme sevdasndadr. Ouzlarn atalar olan Oksuslarn uygarlnn Orta Asya'da MÖ 8 binlerde yaad bugün hiç anlatlmamakta, gözden saklanmaktadr. Kadim köklerimizle ilgili tüm bu Ezoterik izleri, çalma içinde bulacaksnz.

MÖ 6 binlerde uygarln ilk kurucular olduu savunulan Sümerler kimlerdir? Sümer kültürü ile Türk kültürleri, Sümerce ile Türkçe arasndaki balar, bize her iki ulusun aslnda akraba olduklarn göstermektedir. kinci ciltte ayrca Sümerlerin, Tufan öncesi uygarlk ile olan balar da açkça ortaya serilmektedir. Sümerler, Tufan öncesinde yaayan Uygur mparatorluunun bir halkdr.

Anadolu'nun en eski yerleik halklarndan olan Luviler kimlerdir? Anadolu'ya Atlantis'ten mi gelmilerdir? Tufan sonrasnda rahiplerini "Mason" olarak isimlendiren ilk halk, MÖ 8 binden beri Anadolu'da yaayan Luvilerdir. Mason kelimesinin kökeninde, Ana Tanrça Ma'nn Çocuklar kelimeleri yatmaktadr. Tpk Ezoterizm kelimesi gibi Mason kelimesi de Anadolu'dan tüm dünyaya yaylmtr. Homeros'un, lyada destannda Yunanllarla savatklarn söyledii Turuvallar, aslnda Luvilerdir. Luviler, Güneydou Anadolu'ya kadar yaylarak, Saabi inançlarn derinden etkilemitir. Tüm semavi dinlerin atas kabul edilen brahim, bir Saabi'dir. Yahud Leviler ile Luviler akrabadr.

Atlantis'in etkiledii tek eski ça uygarl Luviler deild

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057737243

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ezoterik Öretiler Ansiklopedisi 2.Cilt-Tufandan Sonra"

Ezoterik Öretiler Ansiklopedisi 2.Cilt-Tufandan Sonra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima