Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ezoterik Öretiler Ansiklopedisi 3.Cilt-Semavi Dinler Ça

Cihangir Gener
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
4,02

Üçüncü cildin konusu, Tek Tanrcla yeni bir yaklam tarz olan ve "Semavi Dinler" olarak adlandrlan, srasyla Yahudilik, Hristiyanlk ve Müslümanlk dinlerinin ortaya çk süreçleri ve bu dinler üzerindeki Ezoterik öretilerin etkileridir. 3. Cilt içerisinde yer alan bir dier önemli husus, Ezoterik öretilerin bu dinler içerisinde geçirdikleri deiimler ve Semavi dinlerin Ortodoks öretileri ile Ezoterik inanrlar arasnda ortaya çkan mücadelelerdir.

Her üç semavi dinin kurucusunun ortak yönleri, hepsinin de birer inisiye olmalardr. Her üçü de Ezoterizmi yakndan tanmaktadr. Ancak takipçileri, Ezoterizmi uygulamaktansa, kitlelerin çok daha kolay benimsedii, dinlerin d kabuu olan uygulamalarn, yani Ekzoterik yönlerini kitlelere benimsetmeyi, kendi çkarlarna daha uygun bulmulardr.

Musa, Ezoterik öretiye Msr'da inisiye edilmitir. Bir Osiris rahibidir. Çok tanrl Msr inancndan bir sapma gibi görünen ancak gerçekte bir aslna dönü olan Aton dinini ve deneyimini incelemi ve Msr halknn Tek Tanrcla çok uzak olduunu tespit etmitir. Bunun üzerine de, Tek Tanr inancn zaten bünyesinde barndran, Msr'daki Kenanl göçebe topluluuna, branilere dönmü ve onlarla ibirlii yapmtr. branilerin Msr'dan çkmalarn mümkün klan Musa, kendi Ezoterik öretisini tüm branilere aktaramamtr zira Ezoterik öreti ancak inisiyelere derece derece verilen bir Srlar Öretisidir. Musa'nn kitab, Hiyeroglif yazsnn 3. Okunma tarz olan gizli yaz biçimiyle kaleme alnd için, branilerin bu öretiyi yeterince alglamalar mümkün olamamtr. Bu nedenle Musa, brani liderlerinden 40 kiiyi seçerek onlar inisiye etmi ve gerçek öretisini anlatmtr. Bu kiiler, Kabul Edilmiler anlamn tayan Kabbalaclardr. Kabbalaclar, Yahudi inanrlarnn çok küçük bir bölümünü oluturmaktadr.

Vaat edilmi topraklar ele geçiren braniler kendi ülkelerini kurmularsa da, bir süre sonra Babil igalinden kurtulmay baaramamlardr. Babil'e sürgün giden Yahudi din adamlar burada, Ezoterik öretinin efsanelerle karm, yozlam bir türeviyle karlamtr. Bu rahiplerden Ezra, Musa'nn baz anlatmlarnda ne demek istediini yeni bilgiler nda daha iyi anlam, anlayamadklarn da kadim Sümer efsanelerinden tamamlayarak, yeni bir Tevrat ortaya çkarmtr. Bu srada, Ezoterik öretinin temel kavram olan Tanr-Evren-nsan ayniyeti inanc da, kendisine kullar yaratan bir Tanr inancna dönümütür. Böylece kullarn ödüllendiren ya da cezalandran, her eyin yaratcs Tanr kavramn kabul eden, tüm semavi dinlerin Ortodoks inanc ilk kez ortaya çkmtr. Birlik kavram gerilemi, Yaratan ve yaratlanlardan oluan ikili bir yap domutur.

Yahudi dinine inanmak, sadece Yahudilere tannm bir haktr. Yahudi domayann dine katlmasna asla olumlu gözle baklmamtr. Ancak Yahudiler dünya nüfusunun çok küçük bir yüzdesini oluturmaktadr ve çok ksa bir süreçte, putperest olarak tanmladklar baka halklarn igali altna girmilerdir. Roma bu igalcilerin en güçlüsüdür. gal ettikleri topraklarn tüm dinlerine sayg gösteren Romallar, Yahudilerin sadece kendi Tanrlarn gerçek Tanr olarak görüp dierlerini aalamalar karsnda, Yahudileri "Kafir" ilan etmek zorunda kalmlardr. Bu çatma, Yahudilerin Mesih inanc ile birleince süreç, srail Krall üzerinde hak iddia eden, Kutsal Kraliyet Ailesi mensubu sa'nn ortaya çkmasyla sonuçlanmtr.

Esenniler arasnda inisiye edilerek Ezoterizmle tanan sa, o günün Roma kuklas srail Kralna bir tehdit oluturmas nedeniyle Msr'a kaçrlm ve skenderiye'de Neo Platon okulun kurucusu Pilon tarafndan Ezoterik eitimine devam edilmitir. Pilon'un kendisini yönlendirmesi üzerine buradan Hindistan'a geçmi, Budist rahiplerin tavsiyesi üzerine de Tibet'e gitmitir. Uzun yllar Tibet'te eitilen sa, burada kadim Mu dinini örenmi ve öretisini bu dinin temelleri üzerine kurmutur.

Tib

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057737250

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ezoterik Öretiler Ansiklopedisi 3.Cilt-Semavi Dinler Ça"

Ezoterik Öretiler Ansiklopedisi 3.Cilt-Semavi Dinler Ça
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima