Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

FJÄLLBJÖRKSKOGEN

Leif Kullman - Lisa Öberg
pubblicato da Books on Demand

Prezzo online:
12,99

Fjällbjörkskogen, mellan barrskog och kalfjäll, är utmärkande för de skandinaviska fjällen. Den beskrivs här ur ett dynamiskt perspektiv, som innefattar utvecklingen efter den senaste istiden fram till i dag. Effekterna av nutidens klimatförbättring och människans historiska nyttjande behandlas ingående, med konkreta exempel i ord och bild. En omfattande litteraturförteckning finns till hjälp för den som ytterligare önskar fördjupa sig i detta spännande ämne.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Biologia » Opere divulgative

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/08/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789177858201

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "FJÄLLBJÖRKSKOGEN"

FJÄLLBJÖRKSKOGEN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima