Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nowe tumaczenie caoci Fausta (cz I i II); atwe w czytaniu, przez swobodny, naturalny, pozbawiony anachronizmów jzyk. Ukad i rodzaj rymów jest w przewaajcej czci tekstu taki sam, jak w oryginale. Tumaczenie zostao opatrzone przypisami tam, gdzie s one konieczne dla zrozumienia treci lub kontekstu.

Faust to wedug okrelenia Goethego bardzo powany art". Opowiada o perypetiach uczonego, który - zaamany niemonoci dojcia do pewnej i penej wiedzy - odwraca si od nauki i zawiera pakt z diabem. Diabe, mdry i cyniczny, umoliwia mu odzyskanie modoci, staje si jego nieodzownym towarzyszem i pomaga mu, stosujc wasne rodki, osiga kolejne cele. Osadzona w redniowieczu, moe w czasach cesarza Karola IV, historia Fausta - czciowo pokazana realistycznie (uwiedzenie Gretchen), czciowo w konwencji fantastyczno-mitologicznej (przygody na cesarskim dworze, zwizek z Helen) - dotyka takich kwestii, jak poznanie, prawda, wolno woli, mio, zbrodnia i kara, odpowiedzialno za wasne czyny, pikno, a nawet - gboka ingerencja czowieka w przyrod. Pozostaje przez to lektur ponadczasow, i zawsze aktualn.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore E-bookowo.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/11/2020

Lingua Polacco

EAN-13 9788395956300

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Faust"

Faust
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima