Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Feminisme voor de 99%

Arruzza Bhattacharya - Cinzia Arruzza - Nancy Nancy
pubblicato da Epo, Uitgeverij

Prezzo online:
10,50

Een vurig pleidooi voor een antikapitalistisch, ecosocialistisch en antiracistisch feminisme. Vraag: wat heeft Facebook-COO Sheryl Sandberg, die pleit voor meer vrouwelijke bedrijfsleiders, gemeen met de meer dan vijf miljoen dames die Spanje plat legden 'tegen de alliantie van patriarchaat en kapitalisme'? Antwoord: zowel Sandberg als de Spaanse vrouwen bestempelen zichzelf als feministen. Die vaststelling drijft Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser, drie monumenten van de Amerikaanse vrouwenbeweging die mee de International Women's Strike organiseerden, naar hun schrijftafel. Want: wat is er nu zo feministisch aan een multinational met een vrouw aan het roer? En: hoe komt het dat je de Sandbergs van deze wereld nooit hoort spreken over hamburgerjobs, dure gezondheidszorg en slechte huizen? Met dit manifest, bij elkaar getikt op de schouders van andere, beroemde manifestschrijvers, zetten ze de kwestie op scherp: feminisme moet zich bezighouden met de problemen van de overgrote meerderheid van de vrouwen op de wereld. Een vurig pleidooi voor een antikapitalistisch, ecosocialistisch en antiracistisch feminisme. Met een voorwoord van Sofie De Graeve en Fatma Arikoglu. Oorspronkelijke titel: Feminism for the 99%. A manifesto. Verschenen bij Verso, 2019. Vertaald door Gaston Van Dyck.

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Epo, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789462672260

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Feminisme voor de 99%"

Feminisme voor de 99%
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima