Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Geni bir ekilde temellenmi çou felsefi dünya görüü gibi, (perspektif) feminizm de, altnda bir çok türü barndrmaktadr. Bunlardan, tüketici bir ekilde ksa bir liste oluturulamaz, fakat hepsi olmasa bile, bir çok feminist kuram temel olarak kendi yaklamlarn; Marksist, radikal, psikoanalitik, sosyalist, varoluçu ya da postmodern olarak tanmlamaktadrlar. Bunlarn herbirini, "kadn sorunu"na ksmi ya da geçici bir cevap oluturan ve kendi yöntemsel güç ve zayflklarn da içlerinde barndran bak açlar olarak ele alyoruz. Buna ramen, bunlarn hepsinin bir araya gelerek hem kadna nasl zulüm edildiinde, bastrldna ve sindirildiine hem de bir çok kadnn, yaamak sevmek ve bir kadn olarak mutlu olmak için birbirlerini cesaretlendirdiklerine, kendi kaderlerini kendi ellerine alarak, sistemi nasl yendiklerine ilikin ksmi ve geçici cevaplarn birbirleri ile kesiiyor olmas, beni büyülemeye devam etmektedir.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 580

Dili: Türkçe
Yaynevi: Gündoan Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Gündoan Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785921264

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Feminist Düünce"

Feminist Düünce
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima